ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุพารัตน์ พุทธรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทมาส
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยะรัตน์ แดงดำรงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา ศิลปชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนานพ ดิษฐิกานจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา แสงทรง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนิชล ชัชวาลย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราธิป เจริญวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบัณฑิตา คุณสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวชดา วงศ์บุญยัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.1