ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจีรพรรณ กัลยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ