ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

รัตนาภรณ์ พุ่มแฟง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ