ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชลดา แสงพิทยาธร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ