ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

จรัส คำแคว่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์