ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรทิพย์ แตงรุ่งโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย