ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือขอลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.49 KB 2
หนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 3
2.สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.58 KB 7
1.บันทึกข้อความ จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 8
แบบเยี่ยมบ้านนักกรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 9
25/2563แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.44 KB 7
24/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.29 KB 8
22/2563แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 10
21/2563กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 7
20/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.69 KB 7
19/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 8
18/2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 7
17/2563แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนตามโครงการ พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.07 KB 12
คำสั่งที่ 16/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 8
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 9
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 12
รายงานสรุปโครงการ โครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 327.67 KB 12
บันทึกขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 38.25 KB 11
คำสั่งที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 9
คำสั่งที่ 14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 12
คำสั่งที่ 13/2563 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบให้บริการนักเรียนประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 9
คำสั่งที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.28 KB 10
คำสั่งที่ 11/2563แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.48 KB 11
คำสั่งที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.36 KB 10
คำสั่งที่ 9/2563 แต่งตั้งคณะครูเข้ำร่วมแข่งขันร่วมกลุ่มเครือข่ำยลุ่มน้ำยม ปีกำรศึกษำ 25๖2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107 KB 11
คำสั่งที่ 8/2563 แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำร เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 10
คำสั่งที่ 7/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.96 KB 12
คำสั่งที่ 6/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85 KB 13
คำสั่งที่ 5/2563 มอบหมายงานในหน้าที่และความรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.81 KB 9
คำสั่งที่ 3/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.51 KB 10
คำสั่งที่ 4/2563 นิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.29 KB 12