ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือขอลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.49 KB 429
หนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 466
2.สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.58 KB 390
1.บันทึกข้อความ จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 757
แบบเยี่ยมบ้านนักกรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 471
25/2563แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.44 KB 511
24/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.29 KB 609
22/2563แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 735
21/2563กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 565
20/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.69 KB 354
19/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 358
18/2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 629
17/2563แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนตามโครงการ พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.07 KB 586
คำสั่งที่ 16/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 350
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 741
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 589
รายงานสรุปโครงการ โครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 327.67 KB 501
บันทึกขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 38.25 KB 562
คำสั่งที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 588
คำสั่งที่ 14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 677
คำสั่งที่ 13/2563 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบให้บริการนักเรียนประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 653
คำสั่งที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.28 KB 393
คำสั่งที่ 11/2563แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.48 KB 630
คำสั่งที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.36 KB 677
คำสั่งที่ 9/2563 แต่งตั้งคณะครูเข้ำร่วมแข่งขันร่วมกลุ่มเครือข่ำยลุ่มน้ำยม ปีกำรศึกษำ 25๖2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107 KB 384
คำสั่งที่ 8/2563 แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำร เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 542
คำสั่งที่ 7/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.96 KB 366
คำสั่งที่ 6/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85 KB 566
คำสั่งที่ 5/2563 มอบหมายงานในหน้าที่และความรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.81 KB 402
คำสั่งที่ 3/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.51 KB 323
คำสั่งที่ 4/2563 นิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.29 KB 432