ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หนังสือขอลาออกจากราชการลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.49 KB 93649
หนังสือขอลาออกจากราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.73 KB 93645
2.สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.58 KB 93655
1.บันทึกข้อความ จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.22 KB 93654
แบบเยี่ยมบ้านนักกรียน 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 4.47 MB 93657
25/2563แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.44 KB 93653
24/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.29 KB 93657
22/2563แต่งตั้งครูประจำชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 93652
21/2563กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 93651
20/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.69 KB 93655
19/2563แต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.26 KB 93658
18/2563แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.06 KB 93651
17/2563แต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนตามโครงการ พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.07 KB 93659
คำสั่งที่ 16/2563แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.33 KB 93657
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 93656
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 267.06 KB 93657
รายงานสรุปโครงการ โครงการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 327.67 KB 93658
บันทึกขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 38.25 KB 93655
คำสั่งที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 2562 ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 36.11 KB 93658
คำสั่งที่ 14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.46 KB 93664
คำสั่งที่ 13/2563 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบให้บริการนักเรียนประจำวัน Word Document ขนาดไฟล์ 23.04 KB 93656
คำสั่งที่ 12/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.28 KB 93657
คำสั่งที่ 11/2563แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.48 KB 93651
คำสั่งที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 24.36 KB 93660
คำสั่งที่ 9/2563 แต่งตั้งคณะครูเข้ำร่วมแข่งขันร่วมกลุ่มเครือข่ำยลุ่มน้ำยม ปีกำรศึกษำ 25๖2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107 KB 93654
คำสั่งที่ 8/2563 แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูอยู่เวรรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำร เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.05 KB 93657
คำสั่งที่ 7/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.96 KB 93658
คำสั่งที่ 6/2563 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85 KB 93659
คำสั่งที่ 5/2563 มอบหมายงานในหน้าที่และความรับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.81 KB 93659
คำสั่งที่ 3/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.51 KB 93653
คำสั่งที่ 4/2563 นิเทศการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.29 KB 93660